België

België

België – Fleetvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van het Ohme Fleet Platform (het “Fleet Platform”)

WIJ BIEDEN U EEN WEBGEBASEERD PLATFORM WAARMEE U HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN IN UW WAGENPARK KUNT BEHEREN EN BEWAKEN VOLGENS DE VOORKEUREN DIE U HEBT INGESTELD. HIERONDER VINDT U DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET VLOOTPLATFORM. U GAAT AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN WANNEER U UW ACCOUNT AANMAAKT OF HET FLEETPLATFORM GEBRUIKT.

1. Informatie over ons.

1.1. Als u koopt of geabonneerd bent op het Fleet Platform of geregistreerd of woonachtig bent in België, dan wordt uw overeenkomst gesloten met Ohme Operations Ireland Limited, met statutaire zetel te 74, Penrose Wharf, Penrose Quay, Co. Cork, Cork T23HF51, Republiek Ierland, geregistreerd in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0770.775.856, en met telefoonnummer 00 353 21 601 0311 en e-mailadres [email protected].

In elk geval wordt de relevante Ohme entiteit in deze voorwaarden aangeduid als “Ohme”, “wij”, “ons” of “onze”.

2. Ons contract met u.

2.1. Deze gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst tussen u, de fleetbeheerder, (hierin aangeduid als “u”, “uw”) en ons en zijn van toepassing op het gebruik van het Fleet Platform in combinatie met de door ons geleverde opladers, kabels, software, mobiele app en andere accessoires (“Producten”). Er worden geen andere voorwaarden geïmpliceerd door de handel, gewoonte, praktijk of verloop van de handel.

3. De service

3.1. Het Fleet Platform is ontworpen om u in staat te stellen het opladen van individuele en gedefinieerde groepen elektrische voertuigen in uw wagenpark te beheren en te monitoren. Wanneer u het Fleet Platform ter beschikking stelt aan andere vlootexploitanten en -gebruikers en de relevante machtigingen hebt gekregen, kunt u het gebruik van deze exploitanten controleren.

3.2. Wij bieden u toegang tot het Fleet Platform en periodieke updates. Het Fleet Platform is ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met Producten, maar ook met laders en kabels van derden die intern gebruik maken van Ohme software en firmware om compatibel te zijn met het Fleet Platform (“Ohme-inside laders”), en kan u in staat stellen om de kosten voor het opladen van EV’s te controleren en te verminderen, kostenbesparingen te vergelijken in vergelijking met ICE (verbrandingsmotor) voertuigen, CO2-besparingen bij te houden, en de levensduur van de voertuigaccu’s te verlengen door het gebruik van Producten in uw hele wagenpark te monitoren. Personen die elektrische voertuigen gebruiken in je wagenpark (“wagenparkgebruikers”) zullen ook laadkosten kunnen verdelen tussen thuisladen en extern laden.

3.3. Gebruikers van wagenparken die elektrische voertuigen opladen voor gebruik met het Fleet Platform kunnen onze mobiele softwareapplicatie ‘Ohme – Intelligent EV charger’ en integraties met apparaten zoals de Ohme Alexa Skill (samen met de mobiele softwareapplicatie, de “App”) downloaden en gebruiken, die is ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met de Producten. Het gebruik van die App is onderworpen aan de specifieke voorwaarden voor die App die hier beschikbaar zijn (“App Voorwaarden”). Het Fleet Platform zal interfacen met deze wagenparkgebruikers om te functioneren zoals uiteengezet in deze voorwaarden. U moet ervoor zorgen dat elke persoon die gebruik maakt van voertuigen in uw wagenpark en die de App gebruikt op de hoogte is van de Gebruiksvoorwaarden van de App.

3.4. Als alternatief of in combinatie met wagenparkgebruikers die de App downloaden, kunt u Ohme laders en kabels en Ohme-inside laders koppelen aan het Fleet Platform zonder dat de wagenparkgebruiker de App downloadt. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de App als deze voor dergelijke paring wordt gebruikt en bent als gebruiker onderworpen aan de App Voorwaarden.

4. Deze voorwaarden

4.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer u het Fleet Platform gebruikt voor welk doel dan ook.

4.2. Deze voorwaarden bevatten ook belangrijke informatie over de beperkingen van onze verantwoordelijkheden met betrekking tot inhoud van derden en beperkingen op uw gebruik van het Fleet Platform. Lees deze zorgvuldig door voordat u het Fleet Platform gebruikt. We raden u ook aan om een kopie van deze Voorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik.

4.3. Ons Privacybeleid is hier beschikbaar en legt uit hoe wij persoonsgegevens kunnen verwerken in verband met het Fleet Platform in combinatie met de App en alle informatie die wij ontvangen als gevolg van uw gebruik van het Fleet Platform en de App. We zullen persoonlijke informatie alleen gebruiken in overeenstemming met het beleid. Onze Cookieskennisgeving is hier beschikbaar.

4.4. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Alle wijzigingen die we aanbrengen, worden aan u doorgegeven. We zullen u op de hoogte stellen van een wijziging door u een bericht te sturen met details over de wijziging en kunnen u op de hoogte stellen van een wijziging wanneer u de volgende keer het Fleet Platform bezoekt.

5. Hoe krijgt u toegang tot de service?

5.1. U moet naar de URL van de website gaan en de accountgegevens gebruiken die aan u zijn verstrekt wanneer de activering van het Fleet Platform voor u is bevestigd (“Account”) om toegang te krijgen tot de Service.

5.2. U moet de inloggegevens van uw account vertrouwelijk houden. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Account.

5.3. Alle informatie die u invoert in uw Account of het Fleet Platform, inclusief met betrekking tot uit te nodigen of toe te voegen voertuiggebruikers in uw wagenpark, moet te allen tijde accuraat zijn.

5.4. Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u de inloggegevens van uw account kent, breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte door een e-mail te sturen naar [email protected]. Vermeld in uw e-mail: de namen van uw bedrijf (en accountnummer indien van toepassing), uw zakelijke e-mailadres en telefoonnummer, met vermelding van de aard van de vermoedelijke inbreuk en wij nemen contact met u op.

5.5. We kunnen uw Account op elk moment uitschakelen als we ontdekken dat uw Account wordt gebruikt op een manier die niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden.

6. Hoe gebruikt u de service?

6.1. U kunt bestuurders van elektrische voertuigen uitnodigen of toevoegen om te worden opgenomen in het dashboard van het Fleet Platform.

6.2. U kunt de individuele gebruiker, de geaggregeerde basis, de laadactiviteit en andere parameters van voertuigen monitoren waar bestuurders die zijn toegevoegd aan het Fleet Platform Ohme Producten en Ohme-inside laders gebruiken. Dit geldt ook voor andere laadinformatie die u aan ons verstrekt en waar wij akkoord gaan om ze te uploaden naar het platform.

6.3. U kunt bepaalde informatie exporteren, in CSV of een ander formaat, die van tijd tot tijd door het Fleet Platform wordt verstrekt.

7. Ondersteuning en contact met ons opnemen.

7.1. Als u problemen ondervindt bij de toegang tot of het gebruik van het Fleet Platform kunt u een e-mail sturen naar ons supportteam op [email protected].

7.2. We kunnen u van tijd tot tijd vragen om korte enquêtes in te vullen wanneer u inlogt op het Fleet Platform om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren en problemen op te lossen die zich voordoen binnen het Fleet Platform.

8. Onze kosten.

8.1. De prijs van het Fleet Platform (dat onderhevig is aan BTW tegen het geldende tarief) zal de prijs zijn die met u is overeengekomen door ons of een Ohme partner voorafgaand aan de bevestiging van uw bestelling. Alle prijsinformatie kan worden gewijzigd voordat het contract wordt afgesloten. Elke wijziging zal aan u worden meegedeeld voordat een contract wordt aangegaan.

8.2. Dergelijke prijzen kunnen bestaan uit een vergoeding voor het opzetten van uw Account, een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van het Fleet Platform daarna, of andere afspraken inclusief betalingsvoorwaarden.

9. Een bestelling plaatsen en hoe te betalen.

9.1. In landen waar Ohme Fleet Platform diensten aanbiedt, kunt u uw interesse registreren via onze Website. Je kunt een bestelling plaatsen bij ons of bij een van onze Ohme-partners in de betreffende landen.

9.2. Elke geplaatste order is een aanbod van u om het Fleet Platform te gebruiken, onderworpen aan deze Voorwaarden. Controleer de bestelling zorgvuldig voordat u deze bevestigt. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw bestelling volledig en juist is.

9.3. U ontvangt een e-mail van ons om te bevestigen dat wij uw bestelling hebben geaccepteerd, tenzij we een andere manier van bevestiging zijn overeengekomen. In deze e-mail wordt verwezen naar het bestel- of rekeningnummer dat we toekennen wanneer we uw bestelling accepteren. Het helpt ons als u ons het bestel- of rekeningnummer kunt geven wanneer u contact met ons opneemt over uw bestelling.

9.4. Door een creditcard of andere door ons geaccepteerde betalingsmethode op te geven, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om de aangewezen betalingsmethode te gebruiken en dat u ons (of onze derde betalingsverwerker) machtigt om de prijs van het Fleet Platform in eerste instantie en maandelijks van uw betalingsmethode af te schrijven.

9.5. Tenzij een specifieke minimumtermijn of opzegtermijn is overeengekomen tussen u en ons voorafgaand aan de bevestiging van uw bestelling, kan elke partij uw gebruik van het Fleet Platform opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand aan de andere partij. U wordt gefactureerd voor elke maand of deel van een maand tijdens de duur van uw gebruik.

10. Gebruik van het fleetplatform

10.1. Het Fleet Platform moet door u worden gebruikt in overeenstemming met deze Voorwaarden. U moet de gebruiksvoorwaarden lezen en naleven.

10.2. U mag het Fleet Platform alleen gebruiken zoals bedoeld en zoals beschreven in overeenstemming met de instructies in deze Voorwaarden of op het Fleet Platform. U mag geen andere wijzigingen aanbrengen aan het Fleet Platform dan die welke mogelijk zijn als eindgebruiker.

10.3. We kunnen onze service en ons beleid wijzigen en het kan nodig zijn deze Voorwaarden te wijzigen zodat ze onze service en ons beleid nauwkeurig weergeven. Tenzij anders vereist door de wet, zullen we u hiervan op de hoogte stellen (bijvoorbeeld via het Fleet Platform) en u de kans geven om ze te bekijken voordat ze van kracht worden. Als u vervolgens gebruik blijft maken van de Service, bent u gebonden aan de bijgewerkte Voorwaarden. Als u niet akkoord wilt gaan met deze of bijgewerkte Voorwaarden, kunt u uw account beëindigen.

10.4. We garanderen niet dat het Fleet Platform, of de inhoud erop, altijd beschikbaar zal zijn of niet zal worden onderbroken. Het Fleet Platform kan worden opgeschort of ingetrokken of de beschikbaarheid van het geheel of een deel van het Fleet Platform kan worden beperkt om zakelijke of operationele redenen. We proberen u binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen van opschorting of intrekking.

11. Eigendom van rechten.

11.1. Wij zijn de eigenaar van alle rechten op het Fleet Platform en al het intellectuele eigendom daarvan. Hoewel wij geen eigenaar zijn van de door u ingevoerde informatie bij uw gebruik van het Fleet Platform, geeft u ons toestemming (en een niet-exclusieve, onherroepelijke, wereldwijde licentie, voor de volledige duur van de wettelijke bescherming van de betreffende intellectuele eigendomsrechten) om ingevoerde of gegenereerde gegevens te ontvangen en te analyseren met als doel het verbeteren van het Fleet Platform, App en Producten of uw gebruik van het Fleet Platform. Wij zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten in materialen die zijn gegenereerd door het gebruik van het Fleet Platform. U stemt er hierbij mee in om alle (vroegere, huidige en toekomstige) intellectuele eigendomsrechten gegenereerd door uw gebruik van het Fleet Platform aan ons over te dragen, en wij accepteren deze, inclusief .alle uitvindingen (octrooieerbaar of niet) en alle verbeteringen daarvan, alle gebruiksmodellen, alle geregistreerde of ongeregistreerde modelrechten, alle geregistreerde of ongeregistreerde handelsmerken, dienstmerken, logo’s, handels- en bedrijfsnamen, websiteadressen en domeinnamen, alle auteursrechten, auteursrechtelijk beschermde werken, werken van auteurschap (auteursrechtelijk beschermd of door enig sui generis recht), alle computerprogramma’s, computer-gerelateerde programma’s, broncodes en uitvoerbare of objectcodes, alle databaserechten, alle webpagina’s en online content; en alle rechten van dezelfde, gelijksoortige of gelijkwaardige aard, al dan niet gedeponeerd, waar ook ter wereld, voor zover deze beschermd kunnen worden door de toepasselijke wetgeving, alsmede aanvragen en voortzettingen van deze rechten en alle goodwill die verband houdt met het voorgaande. De overdracht is wereldwijd en geldt voor het geheel van de betrokken intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder voor alle economische rechten. Met betrekking tot het auteursrecht in het bijzonder, omvat deze overdracht het recht op reproductie, het recht op verspreiding en het recht op mededeling aan het publiek, evenals elke techniek, elke toepassing en elke bekende (digitale of analoge) vorm van exploitatie. De overdracht wordt geacht in werking te zijn getreden vanaf het moment van de uitvinding of creatie, voor de volledige duur van de wettelijke bescherming van de betreffende rechten, en dit in de ruimst mogelijke mate krachtens de toepasselijke wetgeving. Het is exclusief, onvoorwaardelijk en onherroepelijk en niet onderworpen aan enige vergoeding of betaling door ons (u wordt geacht voldoende gecompenseerd te zijn door de voordelen die u heeft door het gebruik van het Fleet Platform).

12. Uw gebruik van het Fleet Platform

12.1. U mag het Fleet Platform alleen gebruiken voor de doeleinden van uw bedrijf en het monitoren en beheren van het gebruik van Producten door uw vloot of de vloten van exploitanten aan wie u het Fleet Platform hebt geleverd.

13. Virussen

13.1. Wij garanderen niet dat het Fleet Platform of uw gebruik van het Fleet Platform veilig of vrij van bugs of virussen zal zijn.

13.2. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om het Fleet Platform te gebruiken en er toegang toe te krijgen. U moet uw eigen virusbeschermingssoftware gebruiken.

13.3. Het is niet toegestaan om opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is voor het Fleet Platform. Iedereen die betrokken is bij bovengenoemde activiteiten zal worden uitgesloten van het gebruik van het Fleet Platform. We staan ook geen pogingen toe om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot het Fleet Platform, de server waarop het Fleet Platform is opgeslagen of enige server, computer, database verbonden met het Fleet Platform of de bijlage van het Fleet Platform via een denial-of-service aanval of een gedistribueerde denial-of-service aanval.

13.4. Iedereen die betrokken is bij de bovengenoemde activiteiten zal worden uitgesloten van het gebruik van het Fleet Platform en loopt het risico een strafbaar feit te hebben gepleegd onder artikel 550bis of 550ter van het Belgisch Strafwetboek. Als we ons bewust worden van dergelijke activiteiten, kunnen we dit melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en de identiteit van de betrokkenen bekendmaken.

14. Onze verantwoordelijkheid tegenover u.

14.1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die u lijdt als gevolg van het gebruik van het Fleet Platform, behalve wanneer wij wettelijk verplicht zijn om verantwoordelijk te blijven voor dergelijke verliezen.

14.2. Anders dan waar we wettelijk verplicht zijn om verantwoordelijk te blijven voor alle verliezen die u lijdt als gevolg van het gebruik van het Fleet Platform, is onze totale verantwoordelijkheid jegens u onder of in verband met deze Voorwaarden beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald voor het gebruik van het Fleet Platform in de voorgaande 12 maanden.

14.3. We zijn in het bijzonder niet verantwoordelijk voor verlies, kosten en schade die worden veroorzaakt door het volgende:

14.3.1. uw gebruik en/of misbruik van het Fleet Platform, behalve wanneer dit is veroorzaakt door onze grove nalatigheid;

14.3.2. de manier waarop door u gebruikte configuraties in de praktijk werken;

14.3.3. onjuist of ondeskundig gebruik van het Fleet Platform.

14.4. Om twijfel te voorkomen: wij zijn niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen. Wij zijn niet aansprakelijk voor winstderving, bedrijfsverlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

14.5. Als defecte digitale inhoud die wij hebben geleverd schade toebrengt aan een apparaat waarop het Fleet Platform wordt gebruikt, zullen wij de schade repareren of u een vergoeding betalen met betrekking tot een dergelijk apparaat. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor enig ander economisch verlies of voor schade die u had kunnen vermijden door ons advies op te volgen om de door ons geadviseerde minimale systeemvereisten te gebruiken.

14.6. Wij zijn niet in overtreding van deze Voorwaarden, noch aansprakelijk voor enige vertraging in de uitvoering, of het niet nakomen, van een van onze verplichtingen onder deze Voorwaarden indien een dergelijke vertraging of het niet nakomen het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken buiten onze redelijke controle.

14.7. We zullen het Fleet Platform met redelijke zorg en vaardigheid leveren. We garanderen de nauwkeurigheid of geldigheid van de inhoud op het Fleet Platform niet. We garanderen niet dat het Fleet Platform of de Service altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal zijn.

14.8. We kunnen de beschikbaarheid van het Fleet Platform of een deel daarvan opschorten, intrekken of beperken om zakelijke en operationele redenen. We proberen u binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen van opschorting of intrekking.

14.9. Wij sluiten onze verantwoordelijkheid jegens u op geen enkele wijze uit of beperken deze waar dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de Producten, inclusief het recht om producten te ontvangen die: zijn zoals beschreven en overeenkomen met informatie die wij u hebben verstrekt en van bevredigende kwaliteit zijn; zijn geleverd met redelijke vakkundigheid en zorg; en voor producten met gebreken.

15. De service beëindigen.

15.1. Deze Voorwaarden blijven volledig van kracht zolang u toegang heeft tot of gebruik maakt van het Fleet Platform, of totdat ze door u of ons worden beëindigd om een reden die in deze Voorwaarden is uiteengezet.

15.2. We kunnen uw Account en uw recht om het Fleet Platform te gebruiken met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechtbank opschorten of sluiten, als u het gebruikt op een manier die niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden of illegale activiteiten uitvoert.

15.3. We kunnen uw account onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving opschorten of sluiten als u geen betaling doet wanneer deze verschuldigd is.

16. Geen rechten voor derden.

16.1. Onder voorbehoud van artikel 16.2 zijn deze Voorwaarden geldig tussen u en ons. Niemand anders heeft rechten onder deze Voorwaarden om een van de voorwaarden af te dwingen. Geen van ons heeft de toestemming van een andere persoon nodig om het contract te beëindigen of deze voorwaarden te wijzigen.

16.2 Ohme Operations Ireland Limited mag haar rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden overdragen aan een andere groepsmaatschappij op voorwaarde dat een dergelijke overdracht geen negatieve invloed heeft op uw rechten of verplichtingen onder deze overeenkomst. Wij zullen u per e-mail of anderszins op de hoogte stellen wanneer een overdracht krachtens dit artikel 16.2 plaatsvindt.

17. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE.

17.1. Door aankoop, inschrijving of gebruik van het Fleet Platform gaat u akkoord met deze voorwaarden zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

17.2. Als je overeenkomst met Ohme Operations Ireland Limited is, worden deze voorwaarden beheerst door Iers recht en ga je ermee akkoord je te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de Republiek Ierland.

Laatste update: 2 November 2023